Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi zadavatelem a zhotovitelem (Mgr. Karolína Vyskočilová, Jihlavská 70/828, 140 00 Praha 4, IČ: 88922961 ), který vzniká zaplacením objednávky.

1. Předmět činnosti

Předmětem činnosti je formátování textu závěrečných prací (diplomových, bakalářských, seminárních prací a jiných textů) dle dodané směrnice, kterou má každý text splňovat. Směrnicí se rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli obsahu!).

1.1 Co děláme

Dodržujeme všechny dodané pokyny instituce, které jsou přiloženy k objednávce: formátování úvodní strany, víceúrovňový obsah (správné nadpisy kapitol, podapitol a sekcí; pojmenování příloh, obrázků, tabulek, grafů, vzorců apod.), sjednocení formátování (písmo, odstavce, řádkování), kontrolujeme citace a jejich formát, kontrolujeme seznam zkratek a použité literatury.

Na požádání také zdarma dodáváme text vyexportovaný do PDF (se zachováním kapitol jako záložek), rozdělené případně na požadované části (text práce, přílohy a abstrakty zvlášť apod.)

Jako příplatkovou službu nabízíme korekturu práce v českém jazyce. V případě zájmu jsme schopni na požádání zajistit korekturu v dalších jazycích.

 

1.1 Co neděláme

Nezasahujeme žádným způsobem do vizuální ani obsahové stránky práce. Neupravujeme design, barevnou koncepci. Nekontrolujeme obsah práce ani její správnost ani za ně neodpovídáme. Za žádných okolností neměníme obsah práce, nic k ní nepřipisujeme. Autorem práce je vždy zadavatel, my pouze zajišťujeme potřebné formátování.

2. Způsob objednání

Objednávkou se rozumí nahrání práce pomocí formuláře na tyto webové stránky, vyplnění povinných údajů a následné odeslaní tlačítkem „Odeslat”. Objednávka je považována závaznou až po zaplacení pohledávky, a to buď převodem na bankovní účet anebo kartou. Údaje k platbě a rekapitulace celé zakázky bude zaslány obratem na email uvedený zadavatelem, a to společně s přihlašovacími údaji, po jejichž zadání bude zadavatel moci sledovat průběh formátování práce. Zaplacením objednávky vzniká mezi zadavatelem a zhotovitelem smluvní vztah, na který se vztahují tyto obchodní podmínky.

3. Dodání zakázky

Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou práci standardně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla na výše uvedený účetpřipsána platba – v případě služby „Spěchá to” se lhůta zkracuje na  1 pracovní den ode dne, kdy byla platba doručena. O vyhotovení objednávky bude zhotovitel informován emailem a SMS zprávou. Hotové dílo bude ke stažení odevzdáno zadavateli emailem a pomocí webového rozhraní.

4. Platba

Výsledná cena je závislá na počtu stránek a rozsahu práce (cena je uvedena předem na webových stránkách) a její výše je stvrzena zadavatelem písemně před započetím prace odesláním faktury a pokynů k platbě. Zaplacení zakázky je zároveň pokynem k jejímu vykonání.

4.1 Způsob platby

4.1.1 V hotovosti

Platbu v hotovosti je možné provést jen po předchozí domluvě na osobní schůzce a to oproti vydání zjednodušeného příjmového dokladu ze strany poskytovatele. Nejedná se o obvyklý způsob úhrady za tento typ služeb.

4.1.2 Bezhotovostně – převodem

Platba je odeslána ve prospěch účtu poskytovatele (1132659020/3030) vedeného u AirBank, jako variabilní symbol je uvedeno číslo faktury. Přijetí platby je potvrzeno emailem a ve webovém rozhraní.

4.1.3 On-line platba

Za služby je možno zaplatit on-line, a to využitím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o.  Odkaz odkazující na tuto možnost platby je uveden u každé zaslané faktury.

5. Záruky

Na dodanou práci je poskytována 7denní bezplatná záruka, během které může zadavatel provést úpravy, opravy či připomínky související s formátováním práce. Rozsah takovýchto úprav je stanoven na 5 % z celkového rozsahu práce, v případě většího rozsahu se jedná o vícepráce, které budou fakturovány za stejných platebních podmínek jako dodatečné stránky.

Všechny chyby a vady je zadavatel povinen oznámit neprodleně po jejich zjištění. Takovouto vadu se zhotovitel pokusí odstranit v co nejkratším možném termínu.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout vadu způsobenou neodborným zásahem objednavatele po předání již hotové zakázky.

6. Zpracování dat a osobních údajů

Veškerá data, přístupové údaje, texty, fotografie a další materiál jsou považovány za důvěrné. Soukromí klientů je pečlivě chráněno, obdržené materiály nebudou dále šířeny a ani s nimi nebude nakládáno jinak, než vyžaduje povaha zakázky.

S osobními údaji je  zacházeno ve shodě se zákonem o ochranně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb), kde jsme řádně registrováni v databázi ÚOOÚ pod registračním číslem 00049316.

Zadavatel nese plnou odpovědnost za obsah dodané práce a směrnic, do kterých zhotovitel nezasahuje jinak, než je předmětem zakázky. Zhotovitel také nenese žádnou odpovědnost na hodnocení odevzdané práce.

Objednávkou služeb potvrzujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.